Rätt värden, hjärtat på rätt plats

Keitele beaktar ansvarsfullhet i all sin verksamhet. Vi iakttar lagar och förordningar samt kraven i de certifikat som beviljats vårt företag. Som ett finländskt familjeföretag betalar vi rejält vår skatt till Finland. Som exportföretag har vår ansvarsfullhet även en världsomfattande inverkan via våra kunder.

Vi värdesätter människor

Utöver de cirka 550 yrkespersoner som arbetar hos oss sysselsätter vi indirekt över 1 500 personer inom skogsbruk, avverkning samt transport och logistik. Dessutom betjänar vi årligen tusentals skogsägare inom virkeshandel och skogsbruk.

Ett starkt engagemang och långa karriärer i vår tjänst är för oss en hederssak. Vi strävar efter att säkerställa att våra arbetstagare trivs genom kompetent ledarskap, skapande av goda och säkra arbetsförhållanden samt belönande av personalen för lyckade prestationer. Vi erbjuder även våra arbetstagare möjligheter att avancera karriärmässigt.

Vi vill även förbättra kommande generationers möjligheter till arbete och försörjning. Medel för detta utgör tillhandahållande av möjligheter till rekryteringsutbildning och arbetspraktik samt annat läroanstaltssamarbete.

Dessutom stödjer vi ett rörligt levnadssätt och verksamhet som främjar välbefinnandet. Vi deltar i sponsorsamarbete såväl inom lagsporter som individuell idrott ända från juniorverksamhet till tävlingsidrott på professionell nivå.

Keiteleen hankintaesimiehet tutkivat havumetsän kasvua.

Opiskelija harjoittelussa

Vi respekterar skogsägarnas egendom och naturen

Vi värdesätter goda skogsvårdsmetoder och förutsätter detsamma av våra partner. Vi köper virke från välskötta, PEFC-certifierade skogar och har förbundit oss till Finlands Sågindustri rf:s miljöprogram.

I Finland är skogsbruket på en hållbar grund, eftersom det växer avsevärt mer träd än man fäller. Skogarna i Finland växer årligen med cirka 110 miljoner kubikmeter. Dimensionsklassen för den minskning som avverkningen skapar är cirka 65 miljoner kubikmeter.

Skogarna är en effektiv kolsänka och träprodukter fungerar som kollager. I byggnadsträvaror förblir kolen bunden länge, under hela byggnadernas livscyklar i upp till flera hundra år. Också därefter kan virket utnyttjas som koldioxidneutral energi. Det nya växande plantbeståndet och trädbeståndet binder åter koldioxid till ett nytt kollager. Läs mer om virkets ekologiska aspekter på Finlands Sågindustri rf:s webbplats.

Vi satsar på en grön framtid

Vi investerar kontinuerligt i innovationer som minskar den belastning som vår verksamhet orsakar miljön. I klimatfrågor vill vi vara en del av lösningen – inte av problemet.

Av investeringarna i hållbar utveckling är de nyaste de pelletsfabriker som byggts i Keitele och Kemijärvi, som producerar biobränsle av inhemska förnybara råmaterial för värmeproduktion. Råmaterialet får pelletsfabrikerna från nära håll: direkt från linträfabrikernas hyvlerier.

I Keitele och Alajärvi används viratorkar som är den nyaste tekniken. Våt bark och sågspån torkas med energi som tas tillvara ur rökgas från värmeanläggningar som producerar bioenergi. Torkningen minskar transportprestationen med 1 600 långtradarlass per år.

Koncernens logistiklösningar har planerats eko-ekonomiskt så att ingen onödig belastning på miljön uppstår. Exempel på denna verksamhetsprincip är bland annat användningen av tågtransporter från fabriken till hamnen, koncentreringen av konventionell skeppning från sågverken till närmaste djuphamn och gynnandet av fulla fartygslaster från en hamn till en annan som transportlösning.

Rahtilaivan lastaus puutavaralla

Pellettejä kourallinen

Framgångsrik affärsverksamhet på ett ansvarsfullt sätt

Keitele utvecklar fortlöpande sin konkurrenskraft och lönsamhet. Detta möjliggör nya innovationer, anställande av nya arbetstagare, slutande av nya ackordavtal samt statusen som en solvent virkeshandelspartner.

Under vår verksamhet har vi betalat över 10 miljarder euro i rotpengar till finländska skogsägare. Med de produkter som vi förädlar av det trävirkesmaterial som vi köper av dem har vi inbringat rena exportintäkter till Finland för över 1,5 miljarder euro.

Årligen betalar Keitele över 20 miljoner euro i löner, innehåller nästan 4 miljoner i förskott av dessa och redovisar olika indirekta skatter till staten till ett värde av över 60 miljoner euro.

Spårbarhetscertifiering enligt PEFC™ anger att skogarna sköts i enlighet med nationell lagstiftning, skogsvårdsrekommendationer och principer för hållbar utveckling.

Miljöcertifikatet ISO 14001 anger att miljön beaktas i hela vår produktionskedja.

Keiteles miljöpolitik (PDF)