Metsäkone, hakkuu käynnissä.

Tukin hyvä katkonta näkyy suoraan puunmyyjän tilillä

Tukin katkonta eli rungon tukkiosan talteenotto vaihtelee puunostajien välillä. Tukkipuun tarkka talteenotto riippuu muun muassa puunostajan tuotannosta ja strategiasta, mutta myös hakkuukoneen kuljettajan ammattitaidosta. Katkonnan vaikutus puukaupan taloudelliseen tulokseen voi olla huomattava. 

Kun tukin ja kuitupuun hintaero oli aikaisemmin nykyistä vähäisempi, puukaupan teossa ratkaisivat lähinnä yksikköhinnat. Aikaisemmin suomalaiset sahat tekivät pääpiirteittäin samanlaista mittaa ja laatua, eikä niiden välillä juuri ollut eroja katkonnassa.

– Nyt, kun kuidun ja tukin hintaero on kasvanut, tukin tarkka talteenotto ja sen vaikutus puukauppatiliin korostuvat merkittävästi.

Nykyisin eri yhtiöiden katkonta- ja laatuvaatimukset poikkeavat toisistaan huomattavastikin. Kuitupuuta käyttävä yhtiö tarvitsee kuitupuuta, ja saha haluaa tietenkin eniten tukkipuuta.

Yksikköhinta on vain yksi mittari

Kuinka hyvin metsänomistajat ovat selvillä katkonnan merkityksestä puukaupan taloudelliseen lopputulokseen?

Keitele Forestin mukaan tiedon määrä vaihtelee: Jotkut metsänomistajat ovat valveutuneita tässä asiassa. Toiset taas eivät niinkään kiinnitä huomiota katkontaan, vaan tarkastelevat lähinnä puun yksikköhintoja.

Tarkasti ja taitavasti katkomalla hyvillä tukkimitoilla saadaan tukkia, pikkutukkia ja parrua. Tukin katkonnan onnistumiseen vaikuttavat mittojen lisäksi myös metsän laatu ja hakkuukoneen kuljettajan ammattitaito.

Erään metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtajan mukaan katkonnan vaikutus voi olla jopa kahdeksan-yhdeksän euroa kuutiolta ja hyvin yleisesti kahdesta viiteen euroa kuutiolta.

Keitele Forestilla monipuoliset mitat

Sellainen yhtiö, joka sahausstrategiassaan on erikoistunut käyttämään pitkiä ja järeitä tukkeja, harvoin saa tukkiosan tarkkaan talteen. Tällöin tukkia ei saada täysimääräisesti.

Keitele Timberin uudenaikaisten sahojen ja edistyksellisten korjuumittojen ja -menetelmien ansiosta tukkiprosentti eli tukin saanto on kuitenkin hyvä. Sahatuotteiden jatkojalostus eli esimerkiksi liimapuun valmistus tarvitsee monenlaisia pituuksia.

– Lyhyitäkin tukkipituuksia tarvitaan. Meillä on erilaisia mittoja käytössä jatkuvasti eli puunmyyjä voi kaupantekohetkestä riippumatta luottaa siihen, että kun puu luvataan ostaa tukkina, se myös korjataan, tehdään ja maksetaan tukkina.

”Motokuski” toimii paljon vartijana

Puunkorjuu on hyvän tukkisaannon kannalta erittäin tärkeä työvaihe. Hakkuukoneen kuljettajan ammattitaito, tarkkuus ja huolellisuus ovat tässä vaiheessa hyvin merkittävät. Kuljettajan työtä myös helpottaa, jos tarjolla on erilaisia katkontapituuksia eli vaihtoehtoja, kuten Keitele Forestin hakkuissa on. 

Ennen katkontaa syötetään halutut mitat hakkuukoneen tietokoneeseen.

Hakkuukoneen kuljettajan ammattitaito, tarkkuus ja huolellisuus ovat merkittävässä roolissa katkonnassa.

Ponssen modernit harvesterit mahdollistavat Keitele Forestin monipuoliset mitat.